Content Frame
Skip Breadcrumb Navigation
Home  arrow Studentresurser  arrow Svensk-engelsk ordbok

Svensk-engelsk ordbok

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ö

A

adoptionsprocess (adoption process) en konsuments mentala process, från att ha hört talas om en innovation till att önska och köpa den.

affärsportfölj (business portfolio) portföljen med verksamheter, varumärken och produkter ett företag (eller annan organisation) har.

alternativutvärdering (alternative evaluation) det steg i köp(besluts)processen där köparen utvärderar erbjudanden från olika säljare/varumärken.

annonsering (advertising) marknadsföringsverktyg för att informera om och understödja försäljningen av en vara, tjänst eller idé. Ofta tillämpas detta brett men det bör finnas en känd avsändare och vanligen utgår en kostnad för att annonsera.

användare (users) den som använder produkten, på en industriell marknad är det viktigt att göra en distinktion mellan den som fattar beslut om köp och den som använder produkten. Båda är föremål för marknadsföringsinsatser.

avkastning på marknadsföringsinvesteringar (return on marketing investment (marketing ROI)) nettoavkastningen på en marknadsföringsinvestering delat med kostnaderna för investeringen.

Back to the top

B

bedömningsmetoden (affordable method) marknadsföringsbudget sätts diskretionärt, baserat på en bedömning av vad som är lämpligt.

behovsbeskrivning (general need description) det steg i köp(besluts)processen på industriella marknader där behovet beskrivs i termer av egenskaper och kvantitet.

benchmarking (benchmarking) en produkt, ett erbjudande, ett varumärke eller en köpprocess jämförs med ledande företag inom branschen, eller i en annan bransch. Syftet är att inspireras och lära av "best practice" och därmed utveckla erbjudande, kvalitet, lönsamhet etc..

beslutsfattare (deciders) individer som har (formell eller informell) befogenhet att välja produkter och verkställa köpbeslut.

beteendesegmentering (behavioural segmentation) segmentering baserad på konsumentbeteende, dvs. konsumenters kunskap, inställning, användning, reaktioner på och utvärdering av en produkt.

buzz marketing/ryktesmarknadsföring (buzz marketing) marknadsföring som syftar till att placera ett budskap i konsumentens medvetande utan att denne är medveten om den ursprunglige avsändaren. Såväl andra konsumenter med betydande social påverkan som användare av produkten används medvetet i processen.

Back to the top

C

click-and-mortar companies traditionella industriföretag (brick-and-mortar companies) som verkar både online och offline, och som har tagit till sig IT, e-handelslösningar etc. för att tillgodose kunders behov.

co-branding (co-branding) två (eller fler) varumärken som samarbetar i marknadsföringen i syfte att dra fördel av varandras varumärken och kundrelationer.

competitive-parity method marknadskommunikationsbudget sätts baserat på jämförelse med konkurrenter.

customer relationship management (CRM) (customer relationship management (CRM)) program för systematisk extrahering och användning av kunddata i syfte att maximera kundvärde och lönsamhet.

Back to the top

D

dagligvara (convenience product) produkt med hög förväntan på tillgänglighet som innebär lågt köpengagemang och och köps frekvent, utan betydande jämförelser mellan varor.

demografi (demography) läran om befolkningens struktur i termer av ålder, kön, familjestorlek, inkomst, yrke, typ av marknadsområde (metro, city, rural) etc..

demografisk segmentering (demographic segmentation) segmentering baserad på demografisk information, dvs. ålder, kön, familjestorlek, inkomst, yrke, typ av marknadsområde (metro, city, rural) etc..

deskriptiva undersökningar (descriptive research) undersökningar som syftar till att skapa bättre beslutsunderlag genom att beskriva köpsituationer, problem och marknader på ett mer kvalificerat sätt, t ex marknadspotential för en viss demografisk grupp eller konsumenters inställning till en viss produkt.

differentiering (differentiation) att differentiera, dvs. göra erbjudandet annorlunda, jämfört med konkurrenter för att skapa unikt värde för kunden i åtminstone en dimension och därmed nå en konkurrensfördel. Observera att differentiering ej är samma sak som diversifiering.

direkt distributionskanal (direct marketing channel) kanal som drivs av tillverkaren utan mellanhänder, med andra ord. ägs återförsäljare av producenten.

direktinvestering (direct investment) internationaliseringsstrategi där investeringar sker direkt i landet, t ex av tillverkning.

dissonansreducerande köpbeteende (dissonance-reducing buying behaviour) konsumentbeteende vid högt köpengagemang och små upplevda skillnader mellan alternativ.

distributionskanal (distribution channel (marketing channel)) två eller fler organisationer som samordnar logisitik, informationsflöde och marknadsföringsinsatser för att göra en produkt tillgänglig för köparen (industriell marknad) eller slutanvändaren (konsumentmarknad).

distributionsstrategier (marketing channel management) strategier för att välja, motivera, leda och utvärdera aktörer i distributionssystemet.

diversifiering (diversification) en tillväxtstrategi som innebär att företaget söker sig bortom de produkter och/eller marknader som utgör nuvarande verksamhet. Observera att diversifiering ej är samma sak som differentiering.

downsizing (downsizing) strategi som innebär att icke-lönsamma delar av produkt-/affärsportföljen läggs ned eller avyttras, alt. delar som inte (längre) passar företagets strategi. Detta utan att tillväxt eftersträvas inom andra områden för att kompensera bortfall i omsättning och storlek på marknaden.

Back to the top

E

efterföljare/imitatör (market follower) uppstickare som i viss mån imiterar marknadsledaren men inte har för avsikt att ta över som marknadsledare.

efterfrågan (demands) konsumenters önskemål i kombination med köpkraft.

efterfrågekurva (demand curve) kurva som illustrerar hur många enheter av en produkt som företaget förväntas sälja vid olika prisnivåer under en given tidsperiod.

efterköpsbeteende (post-purchase behaviour) sista steget i köpprocessen. Här utvärderar kunden köpet och agerar utifrån den tillfredsställelse, eller brist på sådan, som har uppstått.

egen märkesvara (EMV) (store brand (or private brand)) varumärke som har skapats och drivs av återförsäljarledet eller motsvarande. Ofta ingår varumärkesägarens namn i EMV-namnet, t ex Coop Änglamark, Tesco Finest, Sephora skönhetsprodukter, Statoil spolarvätska. Med få undantag billigare än "vanliga" märkesvaror (Findus, L'Oreal, Castrol) av motsvarande kvalitet.

e-inköp (e-procurement) köp verkställs genom nätbaserat system som sammanbinder köpare och säljare.

ekonomisk gemenskap (economic community) en sammanslutning av länder som arbetar organiserat mot gemensamma mål för regleringen av internationell handel, t ex EFTA, ECOWAS.

employer branding (employer branding) utveckling och profilering av en arbetsgivares erbjudande till nuvarande och potentiella medarbetare. Syftar till att attrahera, rekrytera och behålla rätt medarbetare, för att därigenom uppnå en attraktiv arbetsmiljö och organisationskultur, högre kompetensnivå samt god lönsamhet.

enkelt återköp (straight rebuy) återkommande köp där produkter avropas till redan fastställda pris- och leveransvillkor.

erbjudande (market offering) kombination av vara, tjänst och upplevelse som utformas för att tillfredsställa ett behov i marknaden.

etnografiska undersökningar (etnographic research) en slags observationsstudier där tränade observatörer observerar, följer och interagerar med den grupp individer som undersöks i deras naturliga miljö, t ex genom att ta anställning hos och arbeta ett år för IKEA i syfte att förstå IKEA:s organisationskultur.

eventmarknadsföring (event marketing) marknadsföring via events/evenemang, där företaget möter en av sina målgrupper under omständigheter där företagets varumärke kan förmedlas på ett fördelaktigt sätt.

exklusiv distribution (exclusive distribution) ett begränsat antal återförsäljare erbjuds möjligheten att distribuera och sälja ett företags produkter på den lokala marknaden.

explorativa undersökningar (exploratory research) undersökningar som syftar till att skapa information och kunskap, som bidrar till att definiera ett problem och föreslå fortsatta undersökningshypoteser. Används främst då en begränsad kunskap finns om det aktuella problemområdet.

export (exporting) internationaliseringsstrategi där produkter producerade i hemlandet säljs, ofta i ursprunglig form eller marginellt anpassade.

Back to the top

F

fokusgrupp(undersökningar) (focus group interviewing) särskild intervjuteknik där gruppens (ofta sex till tio personer) dynamik tillvaratas och intervjuaren, som bör vara tränad i tekniken, fungerar som moderator.

förklarande/kausala undersökningar (causal research) undersökningar för att testa samband, hypoteser och orsak-verkan-samband.

försäljningskonceptet (selling concept) synsätt som bygger på filosofin att en organisations mål bäst uppnås genom att ägna sig flitigt åt försäljning och marknadsföring.

försäljningssynsättet (selling concept) synsätt som bygger på filosofin att en organisations mål bäst uppnås genom att ägna sig flitigt åt försäljning och marknadsföring.

(försäljningsstimulerande) rabatter (promotional pricing) olika slags rabatter som syftar till att öka (primärt den kortsiktiga) försäljningen.

Back to the top

G

geografisk prissättning (geographical pricing) prissättning som tar hänsyn till geografiska skillnader i kunders betalningsvilja.

geografisk segmentering (geographic segmentation) segmentering baserad på geografiska förhållanden. Högre priser kan tas ut pga högre kostnader för frakt till en region, eller pga högre betalningsvilja i en region.

globalt företag (global firm) företag som genom att verka i flera länder har möjlighet att åtnjuta fördelar över företag som endast agerar nationellt gällande marknadsföring, produktion, FoU och kostnadsstrukturer.

good-value pricing kombination av pris och kvalitet som är särskilt attraktiv för kunden.

grindvakter (gatekeepers) individer i en organisation som kontrollerar eller påverkar informationsflödet, och därmed gör att individer kan missa viktig information.

growth-share matrix portföljmodell som används för att kategorisera affärsenheter baserat på enheternas marknadsandel och marknadens tillväxttakt.

Back to the top

H

hemlig kund (mystery shopper) en hemlig kund som på uppdrag av huvudmannen (ofta producenten eller en butikskedjas huvudkontor) beter sig som en vanlig kund och därvid samlar in information om och beskriver upplevelsen av hur företagets medarbetare sköter sina uppgifter. Syftet är att mäta kvaliteten i tjänsten/upplevelsen. Används ofta för återförsäljare, reseföretag och annan serviceverksamhet samt för hotell och restauranger (då begreppet mystery guest förekommer).

horisontellt marknadsföringssystem (horizontal marketing system) samarbete mellan företag på samma nivå i värdekedjan/distributionssystemet.

hållbar marknadsföring (sustainable marketing) marknadsföring som tar hänsyn till köpares behov och önskemål, och samtidigt lägger stor vikt vid att upprätthålla och utveckla förutsättningarna för framtida generationer att kunna få sina (köp- och andra) behov tillgodosedda.

hållbar miljöhänsyn (environmental sustainability) strategi som syftar till att ta hänsyn till miljön på långsiktig basis, och samtidigt säkerställa god lönsamhet över tiden.

härledd efterfrågan (derived demand) på industriella marknader är efterfrågan på produkter härledda från efterfrågan i nästa (och nästnästa) led, t ex påverkas efterfrågan på skosulor av efterfrågan på skor, efterfrågan på bildäck av bilförsäljning och bensinpriser, efterfrågan på datorskärmar av efterfrågan på datorer etc..

Back to the top

I

icke-eftersökt produkt (unsought product) produkt som konsumenter inte automatiskt efterfrågar. Konsumenten känner antingen inte till produkten eller känner till den men överväger normalt inte att köpa den.

indirekt distributionskanal (indirect marketing channels) kanal som ägs av annan aktör än producenten. Utförandet styrs ofta av ett franchisekontrakt.

inkomstsegmentering (income segmentation) segmentering baserad på individers inkomst.

institutionell marknad (institutional market) marknad för skolor, sjukhus, fängelser och andra institutioner. Kännetecknas av att det ofta är svårt att kompensera högre kvalitet med ett högre pris.

integrerad marknadskommunikation (integrated marketing communications) ett företags marknadskommunikationskanaler koordineras och integreras för att säkerställa att ett tydligt, konsekvent och tilltalande budskap sänds ut i samtliga kanaler.

intensiv distribution (intensive distribution) produkten görs tillgänglig på så många ställen som möjligt.

intern marknadsföring (internal marketing) arbete med att motivera alla medarbetare, och framför allt de som har kundkontakt, att bidra till ökad kundtillfredsställelse genom att representera företaget på bästa sätt och i linje med hur den externa marknadsföringen verkar.

Back to the top

J

joint ownership (joint ownership) internationaliseringsstrategi där företaget delar investeringen i ett annat land med en lokal aktör.

joint venturing (joint venturing) internationaliseringsstrategi där företaget producerar och/eller marknadsför produkter i ett annat land i samarbete med en lokal aktör.

Back to the top

K

kognitiv dissonans (cognitive dissonance) urspr. en individ söker samklang mellan kognitiva element: handlingar, värderingar och övertygelse. Efter ett köp kan tvivel uppstå genom att dessa kognitiva element är i konflikt, t ex när besvikelse uppstår efter köp av en dyr produkt som inte löser de problem som köparen förväntade sig skulle bli lösta.

kombinationstransport (intermodal transportation) två eller fler transportslag används för att frakta en vara till destinationen, t ex båt, tåg och lastbil.

komplext köpbeteende (complex buying behaviour) köpsituationer med högt köpengagemang och betydande uppfattade skillnader mellan alternativ.

konflikt i distributionssystem (channel conflict) konflikt mellan aktörer i ett distributionssystem om mål, rollfördelning, villkor etc..

konkurrensfördel (competitive advantage) den fördel som ett erbjudande, ett företag/annan organisation, ett varumärke, en arbetsgivare, en plats etc. har över sina konkurrenter. Ger köparen etc. incitament och argument för att välja ett visst erbjudande.

konkurrensstrategier (competitive marketing strategies) strategier för att positionera ett företag i förhållande till konkurrenter och ge det strategiska fördelar.

konkurrentanalys (competitor analysis) identifiering av nyckelkonkurrenter samt utvärdering av deras mål, strategier, styrkor, svagheter och reaktionsmönster.

konkurrentfokuserat företag (competitor-centred company) ett företag som baserar inriktning och beslut främst på vad konkurrenter gör.

konsument(köp)beteende (consumer buyer behaviour) köpbeteende hos slutanvändare, dvs. individer och hushåll som köper för egen konsumtion.

konsumentmarknad (consumer market) alla individer och hushåll som köper eller anskaffar varor, tjänster etc. för egen användning.

konsumentrörelsen (consumerism) en organiserad rörelse av medborgare och institutioner som verkar för att förbättra konsumenters rättigheter och öka konsumenters makt i förhållande till säljare.

kontrakt för lokal etablering (management contracting) varumärke och affärsmodell exponeras men anpassad lokalt, gäller för tjänster snarare än varor, t ex Hilton hotell, liknar franchising men är mindre styrt.

kontraktstillverkning (contract manufacturing) avtal med lokalt företag som innebär att produktion sker lokalt och anpassas efter lokala förutsättningar gällande tillverkningsteknik och produktutformning.

(köp)motiv (motive (drive)) ett (köp)behov som är tillräckligt starkt för att individen aktivt ska söka en lösning för att tilllfredsställa behovet.

kostnadsbaserad prissättning (cost-based pricing) prissättning som baseras på en kostnadskalkyl, med påslag för risktagande etc. men utan vinstpåslag.

kostnadsbaserat pris med vinstpåslag (cost-plus pricing) prissättning som baseras på en kalkyl med kostnader och ett vinstpåslag.

kundandel (share of customer) den andel av totala inköp som kunden spenderar hos en viss leverantör.

kundförståelse (customer insights) Djupare förståelse av kunders erfarenheter och beteendemönster.

kundfokuserat företag (customer-centred company) ett företag som baserar inriktning och beslut främst på kunders preferenser och önskemål.

kundkapital (customer equity) förväntad livstidsintäkt från företagets samtliga kunder.

kundlivstidsintäkt (customer lifetime value) värdet av samtliga förväntade köp som en kund gör under sin livstid (inkl. tillbehör, uppgraderingar, reservdelar etc.).

kundtillfredsställelse (customer satisfaction) kundnöjdhet med en produkt eller upplevelse, ofta starkt påverkad av kundens förväntningar.

kundvärdering (customer-perceived value) kundens värdering av en produkt eller ett erbjudande.

kundvårdsprogram (customer relationship management (CRM)) program för systematisk extrahering och användning av kunddata i syfte att maximera kundvärde och lönsamhet.

könssegmentering (gender segmentation) segmentering baserad på konsumenters kön.

köp(besluts)process på industriella marknader (business buying process) den ofta relativt formaliserade process genom vilken beslut om köp på industriella marknader fattas.

köpare (buyers) konsumenter eller företrädare för den köpande organisationen som har befogenheter att fatta köpbeslut.

köpbenägenhetsprocesser (buyer-readiness stages) de steg som en konsument normalt passerar innan de låter sig övertygas om att köpa en viss produkt: medvetande, kunskap, gillande, preferens, övertygelse och köp.

köpbeteende på industriella marknader (business buyer behaviour) köpbeteende på industriella marknader innefattar situationer där köparen använder produkten för vidareförädling, säljer den vidare till en slutkonsument eller till ett senare distributionsled, eller upplåter den för hyra/leasing.

Back to the top

L

licenstillverkning (licensing) internationaliseringsstrategi där produktion sker lokalt men enligt tillverkarens modell, t ex Coca-Cola.

linjeutvidgning (line extension) ett varumärke utvidgas till att omfatta nya produkttyper, färger, storlekar, utföranden, smaker etc..

logisitik (fysisk distribution) (marketing logistics (physical distribution)) planering och uppföljning av fysiskt flöde av produkter och den information som krävs för att förmedla dessa från produktion till slutanvändare.

lokalt anpassad internationell marknadsföring (adapted global marketing) strategi för internationell marknadsföring där erbjudandet anpassas efter förutsättningar och preferenser på lokala marknader. Innebär vanligen högre kostnader men möjligheter att ta ett högre pris, då erbjudandet är anpassat.

lågengagemangsprodukt (convenience product) produkt med hög förväntan på tillgänglighet som innebär lågt köpengagemang och och köps frekvent, utan betydande jämförelser mellan varor.

lärandekurvan (experience curve (learning curve)) kurva som illustrerar att styckkostnaden för marginellt producerade enheter sjunker med ökad (ackumulerad) produktionsvolym.

Back to the top

M

makromiljö (macro environment) samhälleliga förhållanden som påverkar företaget och den mikromiljö i vilken den verkar: demografiska, ekonomiska, ekologiska, teknologiska, politiska och kulturella förhållanden.

marknad för stat, landsting och kommuner (government market) marknad för offentlig sektor, dvs. stat, landsting och kommun, som köper varor och tjänster för att utföra regerings- och myndighetsuppdrag.

marknadserbjudande (market offering) kombination av vara, tjänst och upplevelse som utformas för att tillfredsställa ett behov i marknaden.

marknadsföringskonceptet (marketing concept) synsätt som bygger på filosofin att en organisations mål bäst uppnås genom att förstå behov och önskemål hos företagets målmarknader, samt leverera kundtillfredsställelse som är bättre än konkurrenternas.

marknadsföringsmixen (marketing mix) produkt, pris, plats/distribution och promotion/marknadskommunikation, dvs. de verktyg som ett företag kan utveckla och påverka för att nå önskade målmarknader på bästa sätt.

marknadsföringsmixen (promotion mix (or marketing communications mix)) den uppsättning marknadskommunikationsverktyg som används för att övertyga konsumenter/köpare.

marknadsföringsstöd (allowance) marknadsföringsmässigt stöd från producent till återförsäljare för att säkerställa god standard och varumärkesrepresentation hos återförsäljaren. Producenten förväntar sig lojalitet och god marknadsföring av produkterna i utbyte.

marknadsföringsstrategi (marketing strategy) ett företags eller annan organisations strategi för att nå önskade målgrupper, skapa värde för kunder, skapa ett starkt varumärke och bygga lönsamma kundrelationer.

marknadsföringssynsättet (marketing concept) synsätt som bygger på filosofin att en organisations mål bäst uppnås genom att förstå behov och önskemål hos företagets målmarknader, samt leverera kundtillfredsställelse som är bättre än konkurrenternas.

marknadsfokuserat företag (market-centred company) ett företag som baserar inriktning och beslut främst på förhållanden i marknaden.

marknadsinformationssystem (marketing information system (MIS)) system för att utvärdera informationsbehov; generera, extrahera och utveckla erforderlig information; samt hjälpa beslutsfattare att fatta kvalificerade marknadsföringsbeslut. Kräver såväl system och processer som kvalificerade medarbetare som gör bedömningar baserad på god marknadskunskap.

marknadsledare (market leader) den aktör i en bransch som har störst marknadsandel.

marknadsmiljö (marketing environment) aktörer och förhållanden som påverkar företagets möjlighet att implementera och nå framgång med olika marknadsföringsinsatser. Indelas normalt i makro- och mikromiljö vilka vardera innehåller ett antal element.

marknadsnärsynthet (marketing myopia) att lägga för stor vikt vid produktens karaktär och egenskaper och inte vid de fördelar och upplevelser som kunden åtnjuter.

marknadspenetrering (market penetration) tillväxtstrategi som innebär ökad försäljning av befintliga produkter på befintliga marknader.

(marknads)segment (market segment) en grupp konsumenter (eller industriella/institutionella köpare) som svarar på liknande sätt på ett marknadserbjudande, t ex studenter, pensionärer, barnfamiljer.

(marknads)segmentering (market segmentation) uppdelning av en marknad i distinkta delmarknader, dvs. segment, där varje segment representerar en distinkt uppsättning behov, karaktäristika och beteendemönster. Det är vanligen lönsamt att anpassa produkt och/eller erbjudande för resp. segment.

marknadsundersökningar (marketing research) utformning/design av undersökningar för att samla in, analysera, sammanställa och rapportera data och underlag för en specifik marknadssituation/ett specifikt marknadsföringsproblem.

marknadsundersökningar online (online marketing research) insamling av primärdata via internetenkäter, nätbaserade fokusgrupper, webbaserade experiment eller genom att följa kunders beteendemönster när de nätsurfar.

marknadsutveckling (market development) tillväxtstrategi som innebär expansion genom att hitta nya marknader för existerande produkter.

massmarknadsföring (odifferentierad marknadsföring) (undifferentiated (mass) marketing) marknadstäckningsstrategi som innebär att hela marknaden får samma erbjudande, dvs. företaget ignorerar ev. kända skillnader mellan målgruppers karaktäristika och preferenser.

mikromiljö (microenvironment) aktörer i företagets omgivning som företaget har en relation till och som påverkar möjligheterna att skapa attraktiva erbjudanden: medarbetare, leverantörer, mellanhänder, journalister, konkurrenter och allmänheten.

miljörörelsen (environmentalism) en organiserad rörelse av medborgare, företag och institutioner som verkar för att förbättra miljöhänsynen i konsumenters köpbeslut och i företags produktdesign.

modifierat återköp (modified rebuy) (den industriella) köparen har tidigare köpt produkten men vill förändra specifikation och/eller leveransvillkor.

motköp (countertrade) uppstår i internationell handel och kan involvera flera aktörer i olika länder och världsdelar i ett komplext system av motköp. Uppstår som en följd av att länder vill undvika stora imbalanser i sin utrikeshandel.

mun-till-mun-påverkan (word-of-mouth influence) personlig påverkan genom att vänner, bekanta, kolleger, släktingar, grannar etc. talar om sina erfarenheter av en produkt eller ett varumärke.

målmarknad (target market) en marknad som företaget vänder sig till och som i hög utsträckning delar behov, preferenser och karaktäristika.

målmarknadsföring (market targeting) en process där segments attraktivitet utvärderas utifrån ett antal kriterier för att sedan avgöra vilka segment man ska satsa på.

målprissättning (target costing) prissättning som börjar med ett önskat försäljningspris, varefter marknadsföring men ibland även produktdesign läggs upp på ett sätt som gör det möjligt att nå det önskade försäljningspriset.

målskrivning (mission statement) en officiell skrivning av organisationens vision och mål. Bör vara känd av alla intressenter, framför allt av organisationens medarbetare.

Back to the top

N

nischföretag (market nicher) företag som vänder sig till mindre segment och för dessa har ett erbjudande som är markant än det som de stora företagen i branschen erbjuder.

nollvinstpunkt (break-even pricing (target profit pricing)) priset sätts för att, baserat på en marknads- och priselasticitetsanalys, nå den försäljningsvolym där försäljningsintäkterna precis täcker kostnaderna men ännu inte har skapat någon vinst.

ny köpsituation (new-task) en aktör (på en industriell marknad) köper en produkt för första gången.

Back to the top

O

omsättningsbaserad marknadsföringsbudget (percentage-of-sales method) marknadsförings-, eller marknadskommunikations- budgeten fastställs baserat på en procentsats av försäljningen under en viss period.

omvärld (marketing environment) aktörer och förhållanden som påverkar företagets möjlighet att implementera och nå framgång med olika marknadsföringsinsatser. Indelas normalt i makro- och mikromiljö vilka vardera innehåller ett antal element.

omvärldsbevakningssystem (marketing intelligence) systematisk insamling och analys av tillgänglig information om konsumenter, konkurrenter och trender för de marknader där företaget agerar.

opinionsledare (opinion leader) individ som genom kompetens/kunskap, tradition, personlighet, kontakter eller på annat sätt utövar betydande social påverkan på andra.

Back to the top

P

perception (perception) den process genom vilken individer selekterar, organiserar och tolkar information för att kunna teckna en meningsfull bild av omvärlden.

personliga kommunikationskanaler (personal communication channels) kanaler genom vilka två eller fler individer kommunicerar direkt med varandra: face to face, per telefon, via e-post eller chat.

portföljanalys (portfolio analysis) analys och utvärdering av de produkter och affärsverksamheter som utgör ett företags affärsportfölj.

positionering (positioning) verka för att en produkt eller ett varumärke (en kommun, en skola, en myndighet...) når en klar, distinkt och attraktiv position relativt konkurrerande produkter, varumärken etc. i konsumenters medvetande.

PR (public relations) (public relations) att skapa goda relationer med organisationens olika intressenter och målgrupper genom att uppnå en god image och presenteras och exponeras i rätt sammanhang, samt även hantera och tillmötesgå rykten på ett medvetet sätt.

primärdata (primary data) insamling av data för ett specifikt undersökningsbehov.

priselasticitet (price elasticity) mätning av efterfrågan vid olika prisnivåer.

prissättning för marknadspenetrering (market-penetration pricing) låga priser sätts på fr a nya produkter för att skapa stora försäljningsvolymer och säkra en god position på marknaden genom en stor marknadsandel.

prissättning för marknadsskumning (market-skimming pricing) höga priser sätts på nya produkter för att dels åtnjuta höga marginaler i början av produktens livscykel, dels profilera varumärket som exklusivt/premium.

prissättning för produkter som erbjuder ett mervärde (value-added pricing) för att differentiera sig från konkurrenterna erbjuds extra tilläggstjänster vilket möjliggör att ett högre pris tas ut.

problemidentifiering (problem recognition) första steget i köpprocessen på en industriell marknad där ett behov som kan tillfredsställas med inköp av en produkt identifieras.

produkt (product) vara, tjänst, erbjudande eller annat som erbjuds en marknad och vars konsumtion tillfredsställer ett eller flera behov.

produktionssynsättet (production concept) synsätt som bygger på filosofin att en organisations mål bäst uppnås genom att utveckla och fintrimma produktion och distribution då detta gör företagets produkter prisvärda och attraktiva.

produktsynsättet (product concept) synsätt som bygger på filosofin att en organisations mål bäst uppnås genom att utveckla produkter med för kunderna centrala egenskaper, och som är mer attraktiva än konkurrenternas produkter.

psykografisk segmentering (psychographic segmentation) segmentering där socialgrupp, livstil och personlighetsegenskaper används som segmenteringsgrund.

psykologisk prissättning (psychological pricing) prissättningsstrategi som använder psykologiska insikter: priset används för att säga något om produkten.

påverkare (influencers) individer som påverkar inköpsbeslut - även om de inte alltid har en formell möjlighet att påverka. Genom att specificera problem och produktegenskaper samt utvärdera alternativ påverkas köpbeslutet.

Back to the top

R

rabatt (discount) prisreduktion av en produkt under en viss tidsperiod.

referenspriser (reference prices) priser som en köpare har som referenspunkt när de söker en ny produkt.

Back to the top

S

samhällsorienterad marknadsföring (societal marketing) marknadsföring som tar hänsyn till samhälleliga konsekvenser och verkar för ett hållbart samhälle. Vid marknadsföringsbeslut tas sålunda hänsyn till såväl kunders önskemål som långsiktiga konsekvenser för samhället, och för köparen. Denna filosofi kan få som följd att företag undviker att sälja produkter som kunder vill ha, eftersom användningen av produkten skapar påtagliga negativa konsekvenser för användaren på sikt.

segmenterad prissättning (segmented pricing) priset på en produkt baseras på olika segments betalningsvilja, inte på kostnader för produktion.

segmentering (differentiated (segmented) marketing) uppdelning av marknaden i segment, dvs. delmarknader, baserat på olika segmenteringsvariabler som demografi, geografi eller psykografi. Syftet är att öka den totala efterfrågan på företagets produkter genom att anpassa erbjudanden efter segmentens unika preferenser.

selektiv distribution (selective distribution) distributionsstrategi där alla aktörer som uppfyller vissa av producent/huvudkontor fastställda kriterier får sälja produkten.

shopping product produkt som inte köps så ofta med högt köpengagemang: köparen lägger ned mycket tid på att värdera och jämföra egenskaper, pris, kvalitet och utförande.

social marknadsföring (social marketing) användning av marknadsföringsverktyg på ett sätt som syftar till att förbättra samhället och medborgarnas välbefinnande.

socialgrupp (social grade) indelning av samhället i arbetarklass, övre medelklass, överklass etc. baserat på fr a socioekonomiska och kulturella förhållanden. Köpmönster i grupperna tenderar att vara relativt stabila över tiden då värderingar, intressen och vanor i viss mån delas inom en klass. Bör kompletteras med andra analys- och segmenteringsverktyg. Används ogärna i Sverige men är vanligt förekommande i fr a England och USA.

specialprodukt (speciality product) konsumentprodukt med unika egenskaper eller unikt varumärkesinnehåll för vilken det finns en tillräckligt stor marknad för att lönsamhet ska kunna nås.

standardiserad global (internationell) marknadsföring (standardized global marketing) marknadsföringsstrategi där i stort sett samma erbjudande erbjuds på alla marknader där produkten/varumärket säljs.

strategisk grupp (strategic group) en grupp av företag i en bransch som tillämpar liknande strategier.

strategisk planering (strategic planning) en organisations strategiska processer där förhållanden i marknadsmiljön länkas till organisationens styrkor och svagheter i syfte att implementera strategier för ökad konkurrenskraft. Denna process är framtidsinriktad och vidsynt till sin karaktär.

subkultur (subculture) en grupp individer som delar värderingar, ofta pga gemensamma upplevelser och gemensam bakgrund, och detta kommer till uttryck i kulturella termer samt ofta i konsumtionsmönster.

sugande kommunikationsstrategi (pull strategy) producenten kommunicerar med konsumenter för att få dem att efterfråga produkten hos återförsäljare, vilket i sin tur gör att återförsäljare efterfrågar produkten hos producenten.

supply chain management (supply chain management) planering och uppföljning av produkt-, informations- och penningflöden från produktion till slutanvändare, inkl. motriktade och relaterade aktiviteter. Syftar till att skapa en helhetssyn och balansera leveransprecision, kostnader, kvalitet m m.

SWOT-analys (SWOT analysis) övergripande analys av en organisations styrkor (Strengths), svagheter.

synsättet/konceptet samhällsorienterad marknadsföring (societal marketing concept) synsätt som bygger på filosofin att en ansvarsfull organisation har som mål att tillämpa marknadsföringsstrategier som tar hänsyn till såväl kunders önskemål och företagets lönsamhet som konsumenters och samhällets långsiktiga välbefinnande.

säljstöd (sales promotion) (sales promotion) incitament för att öka den kortfristiga försäljningen, säger "köp nu", t ex tag 3 betala för 2, eller 500 kr för din gamla gräsklippare om du köper en ny före helgen. Har även som effekt att kunder får prova en ny produkt och sedan gillar den och köper den.

Back to the top

T

tjänst (service) aktivitet eller tjänst som utförs och som är huvudsakligen immateriell och som inte resulterar i ägarskap utan kundnytta.

tjänstedominerande synsätt (service-dominant logic) synsätt där tjänsters logik tillämpas för alla produkter, även för varor.

tjänsten är olika från gång till gång (service variability) tjänstens utförande och kvalitet varierar, eftersom den utförs av olika personer vid olika tillfällen och med kunder.

tjänsten kan inte separeras från utföraren (service inseparability) tjänsten kan inte separeras från den som förmedlar den.

tjänstens immateriella karaktär (service intangibility) tjänsten är immateriell.

tjänstens obeständiga karaktär (service perishability) tjänsten är obeständig och kan inte lagras. Ett flygbolag eller ett hotell kan aldrig lagra platser.

tredjepartslogistik (third-party logistics (3PL) provider) aktör som tillhandahåller tredjepartslogistik, dvs. från köpare och säljare oberoende aktör som delvis eller i sin helhet ansvarar för flödet av produkter och information från producent till köpare.

tryckande kommunikationsstrategi (push strategy) producenten kommunicerar med återförsäljare för att förmå dem att kommunicera med kunder, som sedan köper produkten.

Back to the top

U

uppfattning (perception) den process genom vilken individer selekterar, organiserar och tolkar information för att kunna teckna en meningsfull bild av omvärlden.

utbyte (exchange) köparen erhåller en önskad produkt, egenskap eller upplevelse i utbyte mot ersättning, vanligen i form av pengar.

utmanare/uppstickare (market challenger) ett företag som agerar aggressivt på en marknad för att utmana marknadsledaren.

Back to the top

V

vanebaserat köpbeteende (habitual buying behaviour) köpbeteende i situationer med lågt köpengagemang och få kundupplevda skillnader mellan produkter.

variationssökande köpbeteende (variety-seeking buyer behaviour) köpsituation som kännetecknas av lågt köpengagemang men stor upplevd skillnad mellan produkter.

varumärke (brand) ett varumärke representerar allting som en produkt, en organisation, en arbetsgivare, en plats eller en individ står för i målgruppens - dvs. konsumentens, (den potentielle) medarbetarens, eller den som letar boendes - tolkning. När du hör någon säga "IKEA", vad tänker, känner och kommer du ihåg då? De associationer som uppkommer utgör din varumärkesuppfattning. H&M, Helsingborg, Dr Phil, Skara Sommarland och Baltic Business School väcker också associationer, ty de är också varumärken!

varumärkeskapital (brand equity) ett varumärke representerar allting som en produkt, en organisation, en arbetsgivare, en plats eller en individ står för i målgruppens - dvs. konsumentens, (den potentielle) medarbetarens, eller den som letar boendes - tolkning. När du hör någon säga "IKEA", vad tänker, känner och kommer du ihåg då? De associationer som uppkommer utgör din varumärkesuppfattning. H&M, Helsingborg, Dr Phil, Skara Sommarland och Baltic Business School väcker också associationer, ty de är också varumärken!

varumärkespersonlighet (brand personality) kombinationen av egenskaper som individer kan ha applicerade på ett varumärke (t ex inkluderande, social, aggressiv).

varumärkesutvidgning (brand extension) utvidgning av ett existerande varumärke till en ny produktkategori.

vertikalt marknadsföringssystem (vertical marketing system (VMS)) ett integrerat distributions- och marknadsföringssystem där olika aktörers (producent, mellanhänder/distributörer och återförsäljare) aktiviteter är integrerade och koordinerade. Kontrakts- och maktförhållanden ligger ofta till grund för att integrationen upprätthålls.

värdebaserad prissättning (value-based pricing) prissättning som utgår från kundens uppfattning av produktens värde snarare än produktens kostnader.

värdeerbjudande (value proposition) positioneringen av ett varumärke (eller en produkt). Representerar alla dimensioner som skapar differentiering/positionering av erbjudandet.

värdekedja (value chain) den serie aktiviteter som skapar värde i framställning, distribution och försäljning av en produkt, dvs. design, materialanskaffning, produktion, marknadsföring, kundvård, uppföljning efter köpet etc..

värdeskapande nätverk (value delivery network) den uppsättning aktörer som tillsammans skapar ett system för att leverera en hög nivå gällande kundvärde. Här finns leverantörer, kunder, konkurrenter.

Back to the top

Å

ålders- och livscykelsegmentering (age and life-cycle segmentation) segmentering baserad på konsumenters ålder och stadium i livscykeln.

Back to the top

Ö

önskningar (wants) de uttryck som individers behov tar sig i en viss kultur och för en viss personlighetsprofil.

Back to the top

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ö


Copyright © 1995 - 2013 Pearson Education . All rights reserved.
Legal Notice | Privacy Policy | Permissions

Return to the Top of this Page